وبلاگ

مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی بادام هندی خام و تفت داده

یکشنبه 19 اردیبهشت 1400

سرخ کردن و بودادن دو فرایند حرارتی معمول برای بهبود ویژگی های حسی آجیل ها هستند که متعاقباً سایر ویژگی های آن ها، از جمله خواص فیزیکوشیمیایی، تغذیه ای و آنتی اکسیدانی را تغییر می دهند. با توجه به ارزش تغذیه ای آجیل ها بررسی این تغییرات ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، تغذیه ای و آنتی اکسیدانی مغز بادام هندی خام و ...

اطلاعات بیشتر